Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Administrator Danych Osobowych
§ 3 Dane kontaktowe
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
§ 7 Kategorie danych osobowych
§ 8 Pliki cookies
§ 9 Udostępnianie danych
§ 10 Uprawnienia Klientów

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.domyskibinski.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów portalu internetowego jest Zbigniew Skibiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Skibiński – Zbigniew Skibiński, Bachorzewo 49, 87-610 Bachorzewo, NIP: 8931001626, REGON: 910196013 (dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@domyskibinski.pl lub pisemnie na adres: Firma Skibiński – Zbigniew Skibiński, Bachorzewo 49, 87-610 Bachorzewo

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
prowadzenie usługi newslettera – w ciągu 1 roku od momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§ 7 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.

§ 8 Pliki cookies

Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze portalu internetowego.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze witryny  internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Administrator udostępnia dane osobowe Klientów następującym podmiotom:
operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie (oraz brokerzy) zgodnie z wybraną przez klienta opcją dostawy, banki w przypadku sprzedaży w systemie ratalnym, firma zajmująca się księgowaniem dokumentacji finansowej Administratora danych.

§ 10 Uprawnienia Klientów

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.